Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego

www.madon-szachy.pl

 

 

Słowniczek:

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1. regulamin - przygotowane przez Usługodawcę podstawowe informacje dla Usługobiorcy, niezbędne do prawidłowego korzystania z oferowanych usług, zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę;

2. usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;

3. usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

4. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

5. „Newsletter” – usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca subskrypcję biuletynu elektronicznego o nowościach w sklepie;

6. Interaktywny formularz – usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca złożenie Zamówienia;

7. Osobiste konto Klienta - usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca założenie konta ułatwiającego wielokrotne korzystanie z zakupów bez potrzeby ponownego podawania swoich danych;

8. ustawa - Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

§ 1.

Podmiot świadczący usługę

 

1) Firma: „Madoń Wawrzyniec – Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „Madoń”;”.

2) Adres siedziby: ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane, pow. Tatrzański, woj. Małopolskie; adres do doręczeń: Madoń Wawrzyniec, ul. Chramcówki 2, 34-500 Zakopane

3) Nr NIP: 5520102212;

4) Organ i numer rejestracyjny: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer 5520102212;.

5) Telefony: +48 600 250 512 , w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do soboty. Opłata za połączenia zgodnie z taryfą właściwego operatora telekomunikacyjnego;

6) Adresy poczty elektronicznej: madon.szachy@op.pl;

 

 

§ 2.

Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

2. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym opisywanej w regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu sprzedawcy internetowego (np. ataki na jego witryny), jak i kupującego.

 

§ 3.

Funkcje i cel oprogramowania niebędących składnikiem treści usługi

 

 

1. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przechowywanie. przez Usługodawcę, na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Po wejściu na stronę www.ksiazki-medyczne.eu wyświetla się komunikat ostrzegawczy z informacją jak wyłączyć „cookies” w przeglądarce.

 

§ 4.

Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną, przez Usługodawcę, umożliwiają Usługobiorcy:

1) założenie i utrzymanie osobistego konta Klienta;

2) zawarcie umowy sprzedaży na odległość, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy;

3) subskrypcję biuletynu elektronicznego - „Newsletter”.

 

§ 5.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

a) procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;

b) pamięć operacyjna 1GB;

c) monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit;

d) dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;

e) mysz lub inny manipulator + klawiatura;

f) karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s;

g) system Operacyjny: System MS Windows XP i wyżej, MacOS 9 lub wyżej;

h) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 10 i wyżej, FireFox 3 i wyżej; Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5 i wyżej;

i) przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;

k) dostęp do poczty elektronicznej.

 

2. Dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub zawierających wirusy jest zakazane. W przypadku otrzymania takich treści Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu Usługobiorcy do świadczonych usług oraz podjęcia kroków przewidzianych prawem.

 

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1) usługi elektroniczne wymienione w § 4. świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie i zawierane są na odległość bez jednoczesnej obecności Stron;

2) umowa o założenie i utrzymanie konta osobistego zawierana jest na czas nieoznaczony. Do zawarcia umowy dochodzi po podaniu w formularzu rejestracyjnym wymaganych do zawarcia umowy danych i potwierdzeniu ich przez Usługobiorcę.

3) umowa o udostępnienie interaktywnego formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony. Zawarcie umowy następuje następuje w chwili rozpoczęcia podawania wymaganych danych, a rozwiązanie umowy następuje po zakończeniu procedury wypełniania formularza i kliknięcia w pole „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub przerwaniu i rezygnacji z procedury zamawiania towaru;

4) umowa o przesyłanie newslettera, zawierana jest na czas nieoznaczony. Do zawarcia umowy dochodzi kiedy Klient zaznaczy pole, „Zapisz mnie na newsletter”, znajdujące się pod formularzem zamówienia;

5) każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony, wymienionej w § 4. pkt 1 i 3, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w przypadku: zamknięcia serwisu, zmian w funkcjonowaniu serwisu, nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień regulaminu i obowiązującego prawa w zakresie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Wypowiedzenie, stanowiące oświadczenie woli o rezygnacji z usługi lub zakończeniu świadczenia usługi, Strony mogą przesłać pocztą elektroniczną, lub na piśmie.

4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

1) Usługobiorca może złożyć reklamację, dot. usług wymienionych w § 4., w formie pisemnej przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przesłaną na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: madon.szachy@op.pl;;

2) w opisie reklamacji proszę podać, w miarę szczegółowo, problemy jakie wynikły podczas korzystania z usługi;

3) reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie nie przekraczającym czternaście dni;

4) Usługodawca potwierdza i udziela odpowiedzi na reklamację przy wykorzystaniu środka użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.

 

§ 6.

Ochrona danych osobowych

 

1. Wpisane dane przez Klienta są przechowywane w formie zaszyfrowanej. Konto jest chronione hasłem ustalanym przez Klienta.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest: Madoń Wawrzyniec, ul. Chramcówki 2, 34-500 Zakopane.

3. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Kupującego podczas wypełniania formularza w trakcie procesu zamawiania, przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy oraz sprawozdawczości finansowej.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane, w niezbędnym zakresie, firmom kurierskim lub na żądanie uprawnionych organów.

5. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować na adres: Madoń Wawrzyniec,

ul. Chramcówki 2, 34-500 Zakopane; adres poczty elektronicznej: madon.szachy@op.pl;

 

§ 7.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną udostępniany jest nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Usługobiorcy, w tym jego wydrukowanie. Jest do pobrania ze strony startowej.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:0ba956cb4adcfe3838ac3d1cc5ecb98d#0}
Sklep internetowy Shoper.pl