Ogólne warunki umowy (regulamin)

§ 1.Słowniczek pojęć


Użyte w ogólnych warunkach umowy określenia oznaczają:
1.
Właściciel sklepu - podmiot świadczący usługę.
1) Firma: „Madoń Wawrzyniec – Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „Madoń”;”.
2) Adres siedziby: ul Chramcówki 2, 34-500 Zakopane, pow. Tatrzański, woj. Małopolskie; adres do doręczeń: Madoń Wawrzyniec, ul. Chramcówki 2, 34-500 Zakopane
3) Nr NIP: 5520102212;
4) Organ i numer rejestracyjny: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer 5520102212;.
5) Telefony: +48 600 250 512 , w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do soboty. Opłata za połączenia zgodnie z taryfą właściwego operatora telekomunikacyjnego;
6) Adresy poczty elektronicznej: madon.szachy@op.pl;

2. Sprzedawca - podmiot świadczący usługę.

1) Firma: „Beata Bombińska”;”.
2) Adres siedziby: ul
Unruga 49D/3, 81-181 Gdynia, adres do doręczeń: Beata Bombińska, ul. Unruga 49D/3, 81-181 Gdynia
3) Nr NIP: 5862334960 ;
4) Organ i numer rejestracyjny: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer 5862334960;.
5) Telefony: +48
696 525 371 , w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do soboty. Opłata za połączenia zgodnie z taryfą właściwego operatora telekomunikacyjnego;
6) Adresy poczty elektronicznej:
szachy.mat@gmail.com
3. Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.madon-szachy.pl;
4. Ogólne warunki umowy - przygotowany przez Sprzedawcę wzorzec umowy w języku polskim, zawierający gotowe postanowienia kształtujące treść stosunku zobowiązaniowego wiążącego Strony. Ogólne warunki umowy są dostępne ze strony startowej w zakładce "Ogólne warunki umowy", który Kupujący, przed zawarciem umowy, może odtwarzać, przeglądać, zapisać na trwałym nośniku lub wydrukować;
5. Kupujący - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
6. Konsument - za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1. k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
8. Oferta - oferta w postaci elektronicznej, przedstawiona przez Sprzedawcę na stronie internetowej, www.madon-szachy.pl, stanowiąca oświadczenie woli Przedsiębiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość;
9. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
10. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
1
1. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
1
2. Rzecz lub rzeczy – przedmioty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;
1
3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
1
4. Formularz zamówienia - Interaktywny formularz – usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca złożenie Zamówienia;
1
5. Zamówienie - pola, które znajdują się w formularzu zamówienia, zawierające nazwy rzeczy, ich liczbę, cenę jednostkową, koszty wysyłki oraz łączną cenę świadczenia, a także nazwę firmy, imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu Kupującego i pouczenie, iż zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty;
1
6. Przyjęcie oferty - oświadczenie woli Kupującego o przyjęciu oferty, skutkuje zawarciem umowy sprzedaży – następuje poprzez kliknięcie w pole „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” znajdujące się pod interaktywnym formularzem zamówienia;
1
7. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość – oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające zawarcie umowy, przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wraz z „Ogólnymi warunkami umowy”;
1
8. Termin spełnienia świadczenia – w przypadku:
a) przesyłki za pobraniem, to czas liczony od momentu przekazania Kupującemu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia, do momentu dostarczania przesyłki z rzeczą na wskazany przez Kupującego adres;
b) przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy, to czas liczony od momentu uznania przelanej kwoty na rachunku Sprzedawcy, do momentu dostarczenia przesyłki z rzeczą na wskazany przez Kupującego adres;
1
9. PDF (ang. Portable Document Format - przenośny format dokumentu) – popularny format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Czytnik tego formatu (program Acrobat Reader) jest udostępniany za darmo przez firmę Adobe tu: http://www.adobe.com
20. Akty prawne - przepisy przywołane w ogólnych warunkach umowy.
1) k.c. - Ustawa Kodeks Cywilny, do pobrania nieodpłatnie tu: isap.sejm.gov.pl
2) u.p.k. - Dz.U. 2014 poz. 827 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, do pobrania nieodpłatnie tu: isap.sejm.gov.pl


§ 2.Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem


1. Sprzedawca świadczy usługi:
1) sprzedaży rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży na odległość drogą elektroniczną – patrz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;


2. Sprzedaż obejmuje rzeczy: szachy w tym szachy rzeźbione i artystyczne, warcaby, stoły szachowe. Każdy produkt jest szczegółowo opisany w ofercie na stronie internetowej www.madon-szachy.pl.


4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.


5. Sposób porozumiewania się z Konsumentem:
1) telefonicznie : +48
696 525 371 , w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do soboty. Opłata za połączenia zgodnie z taryfą właściwego operatora telekomunikacyjnego
2) pisemnie na adres: Madoń Wawrzyniec, ul. Chramcówki 2, 34-500 Zakopane.
3) pocztą elektroniczną:
szachy.mat@gmail.com , madon.szachy@op.pl,


6. Akceptowane sposoby płatności:
1) przelewem bankowym na konto: 76 1050 1764 1000 0092 5885 8886
Nazwa banku: ING Bank Śląski, Beata Bombińska, ul. Unruga 49D/3, 81-181 Gdynia
2) za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru od kuriera lub na Poczcie,
3) gotówką przy osobistym odbiorze w biurze firmy, ul. Unruga 49D/3, 81-181 Gdynia


§ 3.Cena łączna i jej składniki


1. Ceny na stronie madon-szachy.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.


2. Ceny są wyrażone w złotych polskich.


3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.


4. Sposób obliczania ceny łącznej : cena podana na stronie, plus koszt przesyłki, który zależy od wyboru Kupującego, stanowi cenę łączną świadczonej przez Sprzedawcę usługi.


5. Kupujący ma możliwość zapoznania się z łączną ceną usługi wyeksponowaną w formularzu zamówienia, jeszcze przed zawarciem umowy.

§ 4. Sposób i termin zapłaty


W formularzu zamówienia, Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione rzeczy:
1) przelewem bankowym na konto: 76 1050 1764 1000 0092 5885 8886
Nazwa banku: ING Bank Śląski, Beata Bombińska, ul. Unruga 49D/3, 81-181 Gdynia, w terminie do 14 dni,
2) za pobraniem - gotówką w momencie dostarczenia rzeczy,
3) gotówką przy osobistym odbiorze w
biurze firmy, ul. Unruga 49D/3, 81-181 Gdynia , w terminie do 14 dni.
4) W trakcie składania zamówienia Kupujący potwierdza, iż został poinformowany o obowiązku zapłaty poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

§ 5. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez sprzedającego

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Unruga 49D/3, 81-181 Gdynia

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności, metod dostawy oraz jej kosztów znajdują się za stronach Sklepu.

5. Koszt dostawy jest pokrywany w całości przez Klienta.


5. Koszt dostawy jest pokrywany w całości przez Klienta.


§ 6. Procedura rozpatrywania reklamacji


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Kupujący może złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłką pocztową, przesłaną na adres Sprzedawcy lub e-mailem, na adres poczty elektronicznej: szachy.mat@gmail.com , madon.szachy@op.pl
3. W opisie reklamacji proszę podać, w miarę szczegółowo, przyczynę reklamacji oraz swoje żądanie, np. wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. Szczegółowe uprawnienia Kupującego, w tym Konsumenta, regulują przepisy Kodeksu Cywilnego Dział II. Rękojmia za wady – do pobrania nieodpłatnie ze strony internetowego systemu aktów prawnych: isap.sejm.gov.pl. Patrz też „Uprawnienia konsumenta”.
4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie nie przekraczającym czternaście dni.
5. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację przy wykorzystaniu środka użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.


§ 7.Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania rzeczy do
Sprzedawcy oraz jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Pouczenie o tym uprawnieniu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy jest do pobrania lub zapoznania się, na stronie startowej pod zakładką „Prawo odstąpienia od umowy”.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać lub zapoznać się z jego treścią na stronie startowej pod zakładką „Wzór formularza odstąpienia od umowy”.
8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
11. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


§ 8.Brak prawa do odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,


§ 9. Koszty zwrotu rzeczy


1. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.


§ 10. Potwierdzenie zawarcia umowy


Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia od Kupującego, potwierdza niezwłocznie fakt zawarcia umowy, przesyłając na podany przez Kupującego adres e-mail stosowne oświadczenie wraz z „ogólnymi warunkami umowy” zawierającymi informacje wymagane przez art. 21.1. u.p.k.

§ 11. Czynności techniczne


1. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy są zaprogramowane i prowadzą Kupującego, według ustalonego algorytmu, od momentu wejścia na stronę, poprzez wybór rzeczy, do momentu potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Wysłanie zamówienia, jako czynność techniczna, jest powiązane z oświadczeniem woli Kupującego o przyjęciu oferty.
2. Przyjęcie oferty przez Kupującego skutkuje zawarciem umowy sprzedaży w chwili, gdy Sprzedawca mógł się z tym oświadczeniem zapoznać.
3. Fakt zapoznania się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Kupującego o przyjęciu oferty, zostaje udokumentowany poprzez wysłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego.
4. Istotnym elementem procedury jest oświadczenie woli Kupującego o zapoznaniu się z „Ogólnymi warunkami umowy” poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
5. Brak oświadczenia o zapoznaniu się z „Ogólnymi warunkami umowy”, w tym z informacjami wymaganymi ustawą, uniemożliwia złożenie zamówienia.
6. Kupujący podczas procedury składania zamówienia ma nieograniczony dostęp do informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
7. Kupujący może skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną, pozwalającą zapamiętanie jego danych przez system dla ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło i login Kupującego nie jest znane Sprzedawcy. Zaleca się aby dane te zachować w tajemnicy i chronić je przed dostępem osób trzecich. Szczegóły, patrz „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
8. Zastosowane przez Sprzedawcę oprogramowanie pozwalające na poprawianie błędów jest udostępnione Kupującemu w fazie wyboru rzeczy oraz w fazie wprowadzania danych osobowych.
9. Informacja wyświetlająca się obok ikonki „koszyka”, znajdującej się w prawym, górnym roku strony, pozwala na bieżącą kontrolę ilości zamówionych rzeczy oraz ich ceny łącznej.
10. Usuwanie błędnie zamówionych rzeczy następuje poprzez wybranie pola wyboru „Aktualizuj ilość” na stronie „Sprawdź zawartość koszyka”. Po wprowadzeniu kursora muszki w pole „Ilość” można zmienić ilość rzeczy lub wykasować zawartość pola co spowoduje automatyczne usunięcie wybranej wcześniej rzeczy z formularza zamówienia.
11. Również w fazie wprowadzania danych osobowych można wrócić do formularza zamówienia w celu jego modyfikacji, klikając w pole „Sklep” w menu głównym.
12. Jeżeli w trakcie procesu zawierania umowy Kupujący stwierdzi, że system źle obliczył należność, wystarczy zrezygnować z potwierdzenia zamówienia, co skutecznie chroni Strony przed zawarciem wadliwej umowy. W takiej sytuacji prosimy o wysłanie powiadomienia do Sprzedawcy pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu zakładki „Kontakt” znajdującej się w menu głównym.
13. Jeżeli błąd w obliczeniu należności Kupujący wykrył po odebraniu przesyłki, wystarczy powiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę e-mailem, telefonicznie lub na piśmie. Powołanie się na numer zamówienia znacznie ułatwi odszukanie formularza zamówienia ze źle obliczoną należnością. Sprzedawca niezwłocznie, po otrzymaniu zawiadomienia, przeprowadza stosowną korektę oraz, w przypadku zawyżenia należności, zwraca nadpłaconą kwotę.


§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w sekcji „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Prawa autorskie
Niniejsze ogólne warunki umowy są chronione prawem autorskim. Kopiowanie powielanie bez zgody autora zabronione. Kontakt z autorem: analityk.nawigator@gmail.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 

 Słowniczek:

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1. regulamin - przygotowane przez Usługodawcę podstawowe informacje dla Usługobiorcy, niezbędne do prawidłowego korzystania z oferowanych usług, zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę;
2. usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;
3. usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
4. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
5. „Newsletter” – usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca subskrypcję biuletynu elektronicznego o nowościach w sklepie;
6. Interaktywny formularz – usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca złożenie Zamówienia;
7. Osobiste konto Klienta - usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca założenie konta ułatwiającego wielokrotne korzystanie z zakupów bez potrzeby ponownego podawania swoich danych;
8. ustawa - Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 
§ 1. Podmiot świadczący usługę
 
1) Firma: „Madoń Wawrzyniec – Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „Madoń”;”.
2) Adres siedziby: ul. Chramcówki 2, 34-500 Zakopane, pow. Tatrzański, woj. Małopolskie; adres do doręczeń: Madoń Wawrzyniec, ul. Chramcówki 2, 34-500 Zakopane
3) Nr NIP: 5520102212;
4) Organ i numer rejestracyjny: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer 5520102212;.
5) Telefony: +48 600 250 512 , w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do soboty. Opłata za połączenia zgodnie z taryfą właściwego operatora telekomunikacyjnego;
6) Adresy poczty elektronicznej: madon.szachy@op.pl;
 
 
§ 2. Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 
1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
2. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym opisywanej w regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu sprzedawcy internetowego (np. ataki na jego witryny), jak i kupującego.
 
§ 3. Funkcje i cel oprogramowania niebędących składnikiem treści usługi
 
 
1. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przechowywanie. przez Usługodawcę, na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Po wejściu na stronę www.ksiazki-medyczne.eu wyświetla się komunikat ostrzegawczy z informacją jak wyłączyć „cookies” w przeglądarce.
 
§ 4. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 
Usługi świadczone drogą elektroniczną, przez Usługodawcę, umożliwiają Usługobiorcy:
1) założenie i utrzymanie osobistego konta Klienta;
2) zawarcie umowy sprzedaży na odległość, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy;
3) subskrypcję biuletynu elektronicznego - „Newsletter”.
 
§ 5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
a) procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
b) pamięć operacyjna 1GB;
c) monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit;
d) dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
e) mysz lub inny manipulator + klawiatura;
f) karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s;
g) system Operacyjny: System MS Windows XP i wyżej, MacOS 9 lub wyżej;
h) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 10 i wyżej, FireFox 3 i wyżej; Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5 i wyżej;
i) przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;
k) dostęp do poczty elektronicznej.
 
2. Dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub zawierających wirusy jest zakazane. W przypadku otrzymania takich treści Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu Usługobiorcy do świadczonych usług oraz podjęcia kroków przewidzianych prawem.
 
3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1) usługi elektroniczne wymienione w § 4. świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie i zawierane są na odległość bez jednoczesnej obecności Stron;
2) umowa o założenie i utrzymanie konta osobistego zawierana jest na czas nieoznaczony. Do zawarcia umowy dochodzi po podaniu w formularzu rejestracyjnym wymaganych do zawarcia umowy danych i potwierdzeniu ich przez Usługobiorcę.
3) umowa o udostępnienie interaktywnego formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony. Zawarcie umowy następuje następuje w chwili rozpoczęcia podawania wymaganych danych, a rozwiązanie umowy następuje po zakończeniu procedury wypełniania formularza i kliknięcia w pole „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub przerwaniu i rezygnacji z procedury zamawiania towaru;
4) umowa o przesyłanie newslettera, zawierana jest na czas nieoznaczony. Do zawarcia umowy dochodzi kiedy Klient zaznaczy pole, „Zapisz mnie na newsletter”, znajdujące się pod formularzem zamówienia;
5) każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony, wymienionej w § 4. pkt 1 i 3, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w przypadku: zamknięcia serwisu, zmian w funkcjonowaniu serwisu, nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień regulaminu i obowiązującego prawa w zakresie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Wypowiedzenie, stanowiące oświadczenie woli o rezygnacji z usługi lub zakończeniu świadczenia usługi, Strony mogą przesłać pocztą elektroniczną, lub na piśmie.
4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
1) Usługobiorca może złożyć reklamację, dot. usług wymienionych w § 4., w formie pisemnej przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przesłaną na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
szachy.mat@gmail.com , madon.szachy@op.pl
2) w opisie reklamacji proszę podać, w miarę szczegółowo, problemy jakie wynikły podczas korzystania z usługi;
3) reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie nie przekraczającym czternaście dni;
4) Usługodawca potwierdza i udziela odpowiedzi na reklamację przy wykorzystaniu środka użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.

Menu

QR kod

Załóż darmowe konto, aby zapisywać ulubione rzeczy.

Zaloguj

Załóż darmowe konto, aby używać listy życzeń.

Zaloguj